Allmänna bestämmelser och villkor

Allmänna villkor för BALLFREUNDE GmbH, 

nedan kallat BALLFREUNDE.

 

 1. Registrering, bekräftelse

1.1 Med din registrering erbjuder du BALLFREUNDE det bindande ingåendet av ett avtal för deltagande i det önskade evenemanget. Avtalet ingås när vi skriftligen bekräftar bokningen av evenemanget. Bekräftelse via e-post är tillräckligt. Överenskommelser som görs per telefon och muntligt blir bindande först när de bekräftas skriftligen av oss. 

1.2 Anmälan görs av den sökande även för alla deltagare som anges i anmälan/listorna, för vars avtalsenliga skyldigheter den sökande är ansvarig som för sina egna skyldigheter. 

1.3 Med din registrering accepterar du BALLFREUNDEs turneringsregler.

 1. Betalning 

2.1 Registreringsavgiften förfaller till betalning vid registreringen och ska betalas inom den betalningsperiod som anges på fakturan. Denna avgift är i princip inte återbetalningsbar.
Vi vill uttryckligen påpeka att anmälningsavgiften inte kommer att återbetalas även om evenemanget ställs in av myndighet eller annan tredje part på grund av fara som BALLFREUNDE inte ansvarar för. Detsamma gäller om den av BALLFREUNDE förhyrda idrottsanläggningen inte kan användas av skäl som BALLFREUNDE inte ansvarar för.

2.2 Deltagaravgiften ska betalas enligt den faktura som skickas per post, senast åtta veckor före evenemangets början.

Avgifterna vid avbokning, bearbetning och ombokning förfaller till betalning omedelbart. Beloppen för deposition och slutbetalning samt avbokning, om tillämpligt, framgår av bokningsbekräftelsen. Betalningar måste göras i en summa för alla registrerade deltagare, med angivande av det angivna fakturanumret. 

2.3 Vid bokningar med kort varsel (från åtta veckor före evenemangets början) förfaller hela deltagarpriset till betalning omedelbart.

2.4 Om slutbetalningsdatum inte hålls kan BALLFREUNDE efter misslyckad påminnelse med anstånd frånträda det befintliga bokningsavtalet och kräva avbokningsavgifter som ersättning i enlighet med punkt 4.2. Slutlig information lämnas först efter mottagande av slutbetalning, dock tidigast 14 dagar före evenemangets början. 

 1. Kraft

De tjänster som skall tillhandahållas av BALLFREUNDE framgår av Allmän information. Avvikelser från detta kräver skriftlig överenskommelse.

 1. Deltagarens/deltagarnas tillbakadragande, avbokningsavgifter 

4.1 Det är möjligt att dra sig ur deltagandet när som helst före evenemangets start (med hänsyn till eventuella kostnader enligt avsnitt 4.2). Det datum då BALLFREUNDE tar emot meddelandet om frånträde är avgörande. Anmälan om tillbakadragande från evenemanget måste göras skriftligen. Avbokning via e-post är inte tillräckligt. Om en deltagare/medresenär avbokar eller om resan till evenemanget inte påbörjas av skäl (med undantag för fall av force majeure som regleras i punkt 10) som BALLFREUNDE inte är ansvarig för, kan BALLFREUNDE kräva skälig ersättning för de arrangemang som gjorts och kostnader som uppkommit. Vid beräkning av ersättningen ska hänsyn tas till vanligtvis sparade kostnader och en vanligtvis möjlig alternativ användning av evenemangstjänsterna. Det står dig fritt att bevisa att inga kostnader eller väsentligt lägre kostnader uppkommit i samband med att resan ställts in eller inte påbörjats än de kostnader som vi redovisat i schablonbeloppet (se 4.2).

4.2 Vid tillbakadragande (även av enskilda personer) från evenemanget ska följande kostnader i allmänhet betalas utöver behandlingsavgiften på 25,- Euro per bokningstransaktion:

 • upp till 90 dagar före evenemangets början: inga ytterligare kostnader
 • från den 89:e till den 31:a dagen före evenemangets början: 40% av
  Deltagarpris (per person)
 • från 30 till 16 dagar före evenemangets början: 60% av deltagarpriset (per person)
 • från och med den 15:e dagen före evenemangets början: 90% av deltagarpriset (per person)
 • vid utebliven ankomst i början av evenemanget: 100% av deltagarpriset (per person)

4.3 På begäran kommer BALLFREUNDE, när det är praktiskt möjligt, att göra en engångsändring av antalet personer i bokningen med 10% (avrundat uppåt till nästa hela antal personer) utan kostnad. 

Denna bestämmelse gäller endast upp till åtta veckor före evenemangets början. 

För eventuella ytterligare ändringar av bokningsbekräftelsen förbehåller sig BALLFREUNDE rätten att debitera en extra behandlingsavgift på 25,-EUR per transaktion. 

Ändringar av antalet personer i bokningen med mer än 10 % (avrundat uppåt till nästa hela antal personer) är endast möjliga med samtycke från BALLFREUNDE. 

Detsamma gäller för ändringar av antalet personer i bokningen inom en period av åtta veckor fram till evenemangets början. 

4.4 Avbokning av enskild person kan medföra att rabatter/paketpriser för Föreningen går förlorade. 

4.5 BALLFREUNDE rekommenderar att en avbeställningsförsäkring tecknas.

 1. Återkallande och uppsägning av BALLFREUNDE 

5.1 Inställande av turneringen på grund av force majeure / Covid-19

BALLFREUNDE förutsätter att alla turneringar kommer att genomföras som vanligt. Om detta mot förmodan inte skulle vara möjligt kommer BALLFREUNDE att ställa in turneringen.
En avbokning görs just när de behöriga myndigheterna förbjuder värdskapet, det finns ett reseförbud eller det finns en officiell resevarning för den berörda regionen.
I detta särskilda fall kommer BALLFREUNDE utan dröjsmål att återbetala hela det inbetalda deltagarpriset utan avdrag.

5.2 Uppträdande i strid med avtal

BALLFREUNDE får häva avtalet utan föregående uppsägning om deltagaren trots varning från BALLFREUNDE upprepade gånger stör genomförandet av evenemanget eller om han/hon uppträder avtalsstridigt i sådan utsträckning att omedelbar hävning av avtalet är befogad. Om BALLFREUNDE häver avtalet behåller BALLFREUNDE fordran på deltagaravgiften med avdrag för värdet av sparade kostnader samt sparade förmåner till följd av en alternativ användning av de tjänster som inte utnyttjats. 

 1. Reseledare

Gruppen skall ledas av tre vuxna personer. Minst tre vuxna måste alltid vara närvarande under evenemanget för att följa med gruppen. Reseledaren/reseledarna ansvarar för alla skador som orsakas av en eller flera personer i gruppen på egendom som tillhör tredje part med vilken BALLFREUNDE har ett avtalsförhållande (t.ex. hotellägare och transportföretag). 

 1. Restid

Resans längd anges i hela dagar. Ankomstdagen och återresedagen räknas som hela dagar. 

 1. Husets regler

På boenden där det finns ordningsregler, t.ex. skolor, vandrarhem, men även hotell, måste dessa följas. 

 1. Program för idrott

Arrangören och BALLFREUNDE förbehåller sig rätten att ändra programmet om det finns befogade skäl för detta. BALLFREUNDE åtar sig inget ansvar för uteblivet eller ofullständigt genomförande av programmet till följd av omständigheter utanför BALLFREUNDE:s kontroll. 

 1. Ansvar, uteslutning av anspråk och begränsning av talan

10.1 Avtalsenligt ansvar för andra skador än personskador är begränsat till tre gånger deltagarpriset (per person), såvida skadan på deltagaren varken orsakades avsiktligt eller genom grov vårdslöshet eller vi är ensamt ansvariga för skador som åsamkas deltagaren på grund av fel hos en tjänsteleverantör. Lagbestämmelser som begränsar eller utesluter ansvar, som baseras på internationella avtal och som en tjänsteleverantör som används av oss kan åberopa, gäller också till vår fördel. För alla skadeståndsanspråk mot BALLFREUNDE som inte grundar sig på uppsåt eller grov vårdslöshet är ansvaret för sakskador begränsat till tre gånger deltagarpriset (per person och evenemang). 

10.2 BALLFREUNDE ansvarar inte för driftstörningar, person- och sakskador i samband med tjänster från tredje part som endast är arrangerade och uttryckligen anges som sådana i annonsen (t.ex. utflykter; turer, besök i parker och andra fritidsanläggningar). 

10.3 BALLFREUNDE är generellt inte ansvarig i händelse av force majeure. 

10.4 Deltagande i sport- och andra fritidsaktiviteter är deltagarnas och medresenärernas ansvar. Du bör kontrollera sportanläggningar, utrustning och fordon innan du använder dem. BALLFREUNDE är endast ansvarigt för olyckor som inträffar under sportevenemang och andra fritidsaktiviteter om företaget är vållande. BALLFREUNDE rekommenderar att du tecknar en olycksfallsförsäkring. 

10.5 Varje deltagare/medresenär är skyldig att samarbeta inom ramen för gällande lagstiftning för att undvika eller minimera eventuella skador i händelse av störningar i utförandet. Brister och störningar skall omedelbart anmälas till BALLFREUNDEs personal på plats, BALLFREUNDE rekommenderar skriftlig form. Om en deltagare/medresenär underlåter att uppfylla denna skyldighet på grund av eget fel, skall han/hon inte vara berättigad till några anspråk i detta avseende.

10.6 BALLFREUNDEs personal på plats är inte behörig att ta emot anspråk av något slag. Anspråk av något slag skall lämnas till respektive behörig representant för BALLFREUNDE på plats. BALLFREUNDE rekommenderar skriftlig form. 

10.7 Anspråk på icke avtalsenligt tillhandahållande av det bokade evenemanget måste göras gällande hos BALLFREUNDE inom en månad efter evenemangets avtalsenliga slut. Vi rekommenderar skriftlig form. Efter att tidsfristen löpt ut kan du endast göra anspråk på ersättning om du utan egen förskyllan har hindrats från att iaktta tidsfristen. Dina anspråk som härrör från detta avtal omfattas av en preskriptionstid på ett år, vilket uttryckligen avviker från den lagstadgade regleringen. Preskriptionstiden börjar löpa den dag då evenemanget enligt avtalet skulle ha avslutats.

 1. Uteslutning från deltagande

Om det blir uppenbart att en deltagare beter sig på ett sådant trakasserande sätt att förhållandet mellan BALLFREUNDE och tjänsteleverantören (t.ex. transport, boende, arrangör) allvarligt äventyras till följd av detta, kan deltagaren i fråga uteslutas. Om den uteslutna deltagaren är minderårig måste avtalspartnern se till att den uteslutna deltagaren, tillsammans med en vuxen som har rätt att övervaka honom/henne, omedelbart lämnar platsen för evenemanget och återvänder till startpunkten för resan på egen bekostnad.

 

BALLFREUNDE kommer att bistå, men merkostnader skall i samtliga fall bäras av avtalsparten. Denna bestämmelse gäller även för lag och föreningar. Om det inte finns tre vuxna övervakare tillgängliga för den återstående gruppen för ytterligare övervakning, måste gruppen som helhet lämna evenemanget på egen bekostnad. 

 1. Allmänt 

Vid anmälan till en resa förutsätts att den deltagande föreningens styrelse och reseledaren/reseledarna godkänner de allmänna resevillkoren och att alla förpliktelser mot BALLFREUNDE fullgörs av en person som är behörig att göra detta. Vi rekommenderar att lämplig försäkring tecknas. 

 1. Slutlig bestämmelse 

Villkoren gäller för alla avtal mellan BALLFREUNDE och avtalsparten, oavsett hemvist för alla inblandade parter och den plats där avtalet kom till stånd samt den plats där tjänsten ska tillhandahållas. Alla grupper som använder BALLFREUNDE:s tjänster likställs med idrottsföreningar.

Öppen chatt
Behöver du hjälp?
Hej Handbollsfantast,
Är du intresserad av våra beachhandbollsturneringar eller har du bara en snabb fråga? Vi finns där för dig direkt på WhatsApp.