Všeobecné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti BALLFREUNDE GmbH, 

ďalej len "BALLFREUNDE".

 

 1. Registrácia, potvrdenie

1.1 Svojou registráciou ponúkate spoločnosti BALLFREUNDE záväzné uzavretie zmluvy o účasti na požadovanom podujatí. Zmluva je uzavretá, keď písomne potvrdíme rezerváciu podujatia. Postačuje potvrdenie prostredníctvom e-mailu. Telefonické a ústne dohody sa stávajú záväznými až vtedy, keď ich písomne potvrdíme. 

1.2. Registráciu vykonáva žiadateľ aj za všetkých účastníkov uvedených v registrácii/ zoznamoch, za ktorých zmluvné záväzky zodpovedá rovnako ako za svoje vlastné záväzky. 

1.3 Svojou registráciou akceptujete pravidlá turnaja BALLFREUNDE.

 1. Platba 

2.1 Registračný poplatok je splatný pri registrácii a musí byť uhradený v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. Tento poplatok je v zásade nevratný.
Výslovne upozorňujeme, že registračný poplatok sa nevracia ani v prípade, ak podujatie zruší orgán alebo iná tretia strana z dôvodu nebezpečenstva, za ktoré spoločnosť BALLFREUNDE nenesie zodpovednosť. To isté platí, ak sa športový areál prenajatý spoločnosťou BALLFREUNDE nemôže používať z dôvodov, za ktoré spoločnosť BALLFREUNDE nezodpovedá.

2.2 Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť podľa faktúry zaslanej poštou najneskôr osem týždňov pred začiatkom podujatia.

Poplatky v prípade zrušenia, spracovania a opätovnej rezervácie sú splatné okamžite. Sumy za zálohu a doplatok, ako aj prípadné storno vyplývajú z potvrdenia rezervácie. Platby sa musia uskutočniť jednou sumou za všetkých prihlásených účastníkov s uvedením čísla poskytnutej faktúry. 

2.3 V prípade rezervácie v krátkom čase (od ôsmich týždňov pred začiatkom podujatia) je plná cena účastníka splatná okamžite.

2.4 Ak sa nedodrží dátum konečnej platby, spoločnosť BALLFREUNDE môže po neúspešnej upomienke s odkladom odstúpiť od existujúcej rezervačnej zmluvy a požadovať poplatky za odstúpenie od zmluvy ako kompenzáciu v súlade s bodom 4.2. Záverečné informácie budú odovzdané až po prijatí záverečnej platby, najskôr však 14 dní pred začiatkom podujatia. 

 1. Napájanie

Služby, ktoré má poskytovať spoločnosť BALLFREUNDE, vyplývajú zo všeobecných informácií. Odchýlky od nich si vyžadujú písomnú dohodu.

 1. Odstúpenie od zmluvy zo strany účastníka (účastníkov), storno poplatky 

4.1. Od účasti je možné odstúpiť kedykoľvek pred začiatkom podujatia (s prihliadnutím na možné náklady podľa bodu 4.2). Rozhodujúci je dátum doručenia oznámenia o odstúpení spoločnosti BALLFREUNDE. Vyhlásenie o odstúpení z podujatia sa musí urobiť písomne. Odstúpenie od zmluvy prostredníctvom e-mailu nie je postačujúce. Ak účastník/spolucestujúci odstúpi alebo ak sa cesta na podujatie nezačne z dôvodov (s výnimkou prípadov vyššej moci upravených v bode 10), za ktoré spoločnosť BALLFREUNDE nezodpovedá, môže spoločnosť BALLFREUNDE požadovať primeranú náhradu za vykonané opatrenia a vzniknuté náklady. Pri výpočte kompenzácie sa zvyčajne zohľadňujú ušetrené výdavky a zvyčajne možné alternatívne využitie služieb podujatia. Ste oprávnení preukázať, že v súvislosti so zrušením alebo neuskutočnením zájazdu nevznikli žiadne náklady alebo vznikli podstatne nižšie náklady, ako sú nami uvedené náklady v paušálnej sadzbe (pozri bod 4.2).

4.2 V prípade odstúpenia (aj jednotlivých osôb) od podujatia sa okrem poplatku za spracovanie rezervácie vo výške 25,- EUR za každú transakciu spravidla platia tieto náklady:

 • do 90 dní pred začiatkom podujatia: žiadne ďalšie náklady
 • od 89. do 31. dňa pred začiatkom podujatia: 40% z
  Účastnícka cena (na osobu)
 • od 30 do 16 dní pred začiatkom podujatia: 60% z účastníckej ceny (na osobu)
 • od 15. dňa pred začiatkom podujatia: 90% z účastníckej ceny (na osobu)
 • v prípade neúčasti na začiatku podujatia: 100% z účastníckej ceny (na osobu)

4.3 Ak je to možné, spoločnosť BALLFREUNDE na požiadanie bezplatne vykoná jednorazovú zmenu počtu osôb v rezervácii o 10% (zaokrúhlené nahor na celý počet osôb). 

Toto nariadenie platí len do ôsmich týždňov pred začiatkom podujatia. 

Za akékoľvek ďalšie zmeny v potvrdení rezervácie si spoločnosť BALLFREUNDE vyhradzuje právo účtovať dodatočný poplatok za spracovanie vo výške 25,-EUR za transakciu. 

Zmeny počtu osôb v rezervácii o viac ako 10 % (zaokrúhlené nahor na celý počet osôb) sú možné len so súhlasom spoločnosti BALLFREUNDE. 

To isté platí pre zmeny počtu osôb v rezervácii v období ôsmich týždňov do začiatku podujatia. 

4.4 Zrušenie účasti jednotlivcami môže mať za následok stratu zliav/balíčkov pre združenie. 

4.5 Spoločnosť BALLFREUNDE odporúča uzavrieť poistenie storna cesty.

 1. Odstúpenie od zmluvy a jej ukončenie zo strany spoločnosti BALLFREUNDE 

5.1 Zrušenie turnaja z dôvodu vyššej moci / Covid-19

BALLFREUNDE predpokladá, že všetky turnaje sa uskutočnia ako zvyčajne. V nepravdepodobnom prípade, že to nebude možné, BALLFREUNDE turnaj zruší.
K zrušeniu cesty dôjde práve vtedy, keď príslušné orgány zakážu hosťovanie, je vydaný zákaz cestovania alebo je vydané oficiálne cestovné varovanie pre príslušný región.
V tomto osobitnom prípade spoločnosť BALLFREUNDE bezodkladne vráti celú zaplatenú účastnícku cenu bez zrážok.

5.2 Konanie v rozpore so zmluvou

Spoločnosť BALLFREUNDE môže vypovedať zmluvu bez výpovednej lehoty, ak účastník napriek upozorneniu zo strany spoločnosti BALLFREUNDE vytrvalo narúša priebeh podujatia alebo ak sa správa v rozpore so zmluvou do takej miery, že je odôvodnené okamžité zrušenie zmluvy. Ak spoločnosť BALLFREUNDE zruší zmluvu, ponecháva si nárok na účastnícky poplatok znížený o hodnotu ušetrených nákladov, ako aj o ušetrené výhody vyplývajúce z náhradného využitia nevyužitých služieb. 

 1. Sprievodca

Skupinu musia viesť tri dospelé osoby. Počas podujatia musia byť vždy prítomné aspoň tri dospelé osoby, ktoré budú skupinu sprevádzať. Vedúci zájazdu zodpovedá za škody spôsobené zavinením jednej alebo viacerých osôb skupiny na majetku tretích strán, s ktorými má spoločnosť BALLFREUNDE zmluvný vzťah (napr. majitelia hotelov a dopravné spoločnosti). 

 1. Čas cesty

Trvanie cesty sa uvádza v celých dňoch. Deň príchodu a deň návratu sa považujú za celé dni. 

 1. Pravidlá domácnosti

V ubytovacích zariadeniach, kde platí domáci poriadok, ako sú školy, mládežnícke ubytovne, ale aj hotely, je potrebné ho dodržiavať. 

 1. Športový program

Organizátor a spoločnosť BALLFREUNDE si vyhradzujú právo zmeniť program, ak na to budú oprávnené dôvody. Spoločnosť BALLFREUNDE nenesie žiadnu zodpovednosť za neuskutočnenie alebo neúplné uskutočnenie programu v dôsledku okolností, ktoré spoločnosť BALLFREUNDE nemôže ovplyvniť. 

 1. Zodpovednosť, vylúčenie nárokov a obmedzenie žalôb

10.1 Zmluvná zodpovednosť za škody iné ako škody na zdraví je obmedzená na trojnásobok ceny účastníka (na osobu), pokiaľ škoda účastníkovi nebola spôsobená úmyselne ani z hrubej nedbanlivosti alebo sme zodpovední za škodu, ktorá vznikla účastníkovi výlučne zavinením poskytovateľa služieb. V náš prospech platia aj právne predpisy obmedzujúce alebo vylučujúce zodpovednosť, ktoré vychádzajú z medzinárodných dohôd a na ktoré sa môže odvolávať nami využívaný poskytovateľ služieb. V prípade všetkých nárokov na náhradu škody z deliktu voči spoločnosti BALLFREUNDE, ktoré nie sú založené na úmysle alebo hrubej nedbanlivosti, je zodpovednosť za škodu na majetku obmedzená na sumu trojnásobku ceny účastníka (na osobu a podujatie). 

10.2 Spoločnosť BALLFREUNDE nezodpovedá za narušenie služieb, zranenia osôb a škody na majetku v súvislosti so službami tretích strán, ktoré sú len dohodnuté a výslovne označené ako také v reklame (napr. výlety; prehliadky, návštevy parkov a iných zariadení na trávenie voľného času). 

10.3 Spoločnosť BALLFREUNDE vo všeobecnosti nenesie zodpovednosť v prípade vyššej moci. 

10.4 Za účasť na športových a iných rekreačných aktivitách zodpovedajú účastníci a spolucestujúci. Športové zariadenia, vybavenie a vozidlá by ste si mali pred ich použitím skontrolovať. Spoločnosť BALLFREUNDE nesie zodpovednosť za nehody, ku ktorým dôjde počas športových podujatí a iných voľnočasových aktivít, len v prípade zavinenia spoločnosti. Spoločnosť BALLFREUNDE odporúča, aby ste si uzatvorili úrazové poistenie. 

10.5 Každý účastník/spolucestujúci je povinný spolupracovať v rámci zákonných ustanovení, aby sa predišlo akýmkoľvek škodám v prípade prerušenia plnenia alebo aby sa tieto škody minimalizovali. Závady a poruchy je potrebné bezodkladne nahlásiť zamestnancom BALLFREUNDE na mieste, BALLFREUNDE odporúča písomnú formu. Ak účastník/spolucestujúci nesplní túto povinnosť vlastným zavinením, nemá v tejto súvislosti nárok na žiadne nároky.

10.6 Pracovníci spoločnosti BALLFREUNDE na mieste nie sú oprávnení prijímať reklamácie akéhokoľvek druhu. Reklamácie akéhokoľvek druhu sa predkladajú príslušnému vedením poverenému zástupcovi spoločnosti BALLFREUNDE na mieste. Spoločnosť BALLFREUNDE odporúča písomnú formu. 

10.7 Nároky na nezmluvné poskytnutie rezervovaného podujatia je potrebné uplatniť u spoločnosti BALLFREUNDE do jedného mesiaca po zmluvne naplánovanom ukončení podujatia. Odporúčame písomnú formu. Po uplynutí lehoty môžete uplatniť nároky len v prípade, že ste termín nemohli dodržať bez vlastného zavinenia. Vaše nároky vyplývajúce z tejto zmluvy sa premlčujú v jednoročnej premlčacej lehote, ktorá sa výslovne odchyľuje od zákonnej úpravy. Premlčacia lehota začína plynúť dňom, kedy sa mala udalosť podľa zmluvy skončiť.

 1. Vylúčenie z účasti

Ak je zrejmé, že sa účastník správa takým obťažujúcim spôsobom, že je tým vážne ohrozený vzťah medzi BALLFREUNDE a poskytovateľom služieb (napr. doprava, ubytovanie, organizátor), môže byť daný účastník vylúčený. Ak je vylúčeným účastníkom neplnoletá osoba, zmluvný partner musí zabezpečiť, aby vylúčený účastník v sprievode dospelej osoby oprávnenej vykonávať nad ním dohľad okamžite opustil miesto konania podujatia a na vlastné náklady sa vrátil do východiskového bodu zájazdu.

 

Spoločnosť BALLFREUNDE poskytne pomoc, ale dodatočné náklady vo všetkých prípadoch znáša zmluvný partner. Toto nariadenie sa vzťahuje aj na tímy a kluby. Ak pre zvyšnú skupinu nie sú k dispozícii traja dospelí dozorcovia na ďalší dohľad, skupina ako celok musí podujatie opustiť na vlastné náklady. 

 1. Všeobecné 

Pri prihlasovaní na zájazd sa predpokladá, že predstavenstvo zúčastneného klubu a vedúci zájazdu súhlasia so všeobecnými podmienkami zájazdu a že všetky záväzky voči BALLFREUNDE plní oprávnená osoba. Odporúčame uzatvoriť príslušné poistenie. 

 1. Záverečné ustanovenie 

Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky zmluvy medzi spoločnosťou BALLFREUNDE a zmluvným partnerom bez ohľadu na bydlisko všetkých zúčastnených strán a na miesto, kde zmluva vznikla, ako aj na miesto, kde sa má služba poskytnúť. Všetky skupiny využívajúce služby spoločnosti BALLFREUNDE sú zrovnoprávnené so športovými klubmi.

Otvorený chat
Potrebujete pomoc?
Dobrý deň, fanúšik hádzanej,
Máte záujem o naše turnaje v plážovej hádzanej alebo máte len krátku otázku? Sme tu pre vás priamo na WhatsApp.