Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti BALLFREUNDE GmbH, 

dále jen BALLFREUNDE.

 

 1. Registrace, potvrzení

1.1 Svou registrací nabízíte společnosti BALLFREUNDE závazné uzavření smlouvy o účasti na požadované akci. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy písemně potvrdíme rezervaci akce. Stačí potvrzení e-mailem. Telefonicky a ústně uzavřené dohody se stávají závaznými, až když je písemně potvrdíme. 

1.2 Registraci provádí žadatel i pro všechny účastníky uvedené v registraci/seznamech, za jejichž smluvní závazky žadatel odpovídá stejně jako za své vlastní závazky. 

1.3 Registrací přijímáte pravidla turnaje BALLFREUNDE.

 1. Platba 

2.1 Registrační poplatek je splatný při registraci a musí být uhrazen ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. Tento poplatek je v zásadě nevratný.
Výslovně upozorňujeme, že registrační poplatek se nevrací ani v případě, že je akce zrušena úřadem nebo jinou třetí stranou z důvodu nebezpečí, za které BALLFREUNDE nenese odpovědnost. Totéž platí, pokud sportovní zařízení pronajaté společností BALLFREUNDE nelze používat z důvodů, za které společnost BALLFREUNDE nenese odpovědnost.

2.2 Účastnický poplatek je třeba uhradit podle faktury zaslané poštou nejpozději osm týdnů před zahájením akce.

Poplatky v případě zrušení, zpracování a přebookování jsou splatné okamžitě. Částky za zálohu, doplatek a případné storno jsou uvedeny v potvrzení rezervace. Platby musí být provedeny jednou částkou za všechny přihlášené účastníky s uvedením čísla faktury. 

2.3 V případě rezervace v krátkém termínu (od osmi týdnů před začátkem akce) je plná cena za účastníka splatná okamžitě.

2.4 V případě nedodržení konečného termínu platby může společnost BALLFREUNDE po neúspěšné upomínce s odkladem odstoupit od stávající rezervační smlouvy a požadovat poplatky za odstoupení od smlouvy jako kompenzaci v souladu s bodem 4.2. Konečné informace budou předány až po obdržení konečné platby, nejdříve však 14 dní před zahájením akce. 

 1. Power

Služby poskytované společností BALLFREUNDE vyplývají z obecných informací. Odchylky od tohoto postupu vyžadují písemnou dohodu.

 1. Odstoupení účastníka (účastníků), storno poplatky 

4.1 Od účasti je možné odstoupit kdykoli před zahájením akce (s ohledem na případné náklady podle bodu 4.2). Rozhodující je datum doručení oznámení o odstoupení společnosti BALLFREUNDE. Prohlášení o odstoupení z akce musí být učiněno písemně. Zrušení rezervace e-mailem není dostačující. Pokud účastník/spolucestující odstoupí nebo pokud cesta na akci nezačne z důvodů (s výjimkou případů vyšší moci upravených v bodě 10), za které společnost BALLFREUNDE nenese odpovědnost, může společnost BALLFREUNDE požadovat přiměřenou náhradu za provedené úpravy a vzniklé náklady. Při výpočtu náhrady se obvykle zohledňují ušetřené náklady a obvykle možné alternativní využití služeb spojených s akcí. Jste oprávněni prokázat, že v souvislosti se zrušením nebo nezahájením cesty nevznikly žádné náklady nebo vznikly výrazně nižší náklady, než které jsme uvedli v paušální sazbě (viz bod 4.2).

4.2 V případě odstoupení (i jednotlivých osob) od akce se kromě poplatku za zpracování ve výši 25,- EUR za rezervační transakci obecně hradí následující náklady:

 • do 90 dnů před začátkem akce: žádné další náklady.
 • od 89. do 31. dne před začátkem akce: 40% z toho
  Účastnická cena (za osobu)
 • od 30 do 16 dnů před začátkem akce: 60% z účastnické ceny (na osobu)
 • od 15. dne před zahájením akce: 90% z ceny účastníka (na osobu)
 • v případě nedostavení se na začátku akce: 100% z ceny účastníka (na osobu)

4.3 Na požádání provede společnost BALLFREUNDE, pokud je to možné, jednorázovou bezplatnou změnu počtu osob v rezervaci o 10% (zaokrouhleno na celý počet osob nahoru). 

Toto nařízení platí pouze do osmi týdnů před zahájením akce. 

Společnost BALLFREUNDE si vyhrazuje právo účtovat dodatečný poplatek za zpracování rezervace ve výši 25,-EUR za každou transakci. 

Změny počtu osob v rezervaci o více než 10 % (zaokrouhleno nahoru na celý počet osob) jsou možné pouze se souhlasem společnosti BALLFREUNDE. 

Totéž platí pro změny počtu osob v rezervaci v období osmi týdnů do začátku akce. 

4.4 Zrušení účasti jednotlivců může mít za následek ztrátu slev/balíčků pro Asociaci. 

4.5 Společnost BALLFREUNDE doporučuje uzavřít pojištění storna cesty.

 1. Odstoupení od smlouvy a její ukončení ze strany společnosti BALLFREUNDE 

5.1 Zrušení turnaje z důvodu vyšší moci / Covid-19

BALLFREUNDE předpokládá, že všechny turnaje proběhnou jako obvykle. V případě, že to nebude možné, BALLFREUNDE turnaj zruší.
Ke zrušení cesty dochází právě tehdy, když příslušné orgány hostování zakážou, když je vydán zákaz cestování nebo když je pro daný region vydáno oficiální varování před cestováním.
V tomto zvláštním případě společnost BALLFREUNDE neprodleně vrátí celou zaplacenou cenu účastníka bez srážek.

5.2 Chování v rozporu se smlouvou

Společnost BALLFREUNDE může smlouvu vypovědět bez výpovědní lhůty, pokud účastník přes upozornění společnosti BALLFREUNDE vytrvale narušuje průběh akce nebo pokud se chová v rozporu se smlouvou v takové míře, že je okamžité zrušení smlouvy oprávněné. Pokud společnost BALLFREUNDE odstoupí od smlouvy, zůstává jí nárok na účastnický poplatek snížený o hodnotu ušetřených výdajů, jakož i o ušetřené výhody vyplývající z alternativního využití nevyužitých služeb. 

 1. Průvodce

Skupinu musí vést tři dospělé osoby. Během akce musí být vždy přítomny alespoň tři dospělé osoby, které budou skupinu doprovázet. Vedoucí zájezdu odpovídá za škody způsobené vinou jedné nebo více osob ze skupiny na majetku třetích osob, s nimiž má společnost BALLFREUNDE smluvní vztah (např. majitelé hotelů a dopravní společnosti). 

 1. Doba jízdy

Doba trvání cesty je uvedena v celých dnech. Den příjezdu a den návratu se považují za celé dny. 

 1. Pravidla domácnosti

V ubytovacích zařízeních, kde platí domovní řád, jako jsou školy, mládežnické ubytovny, ale i hotely, je třeba jej dodržovat. 

 1. Sportovní program

Pořadatel a společnost BALLFREUNDE si vyhrazují právo na změnu programu, pokud k tomu budou existovat oprávněné důvody. Společnost BALLFREUNDE nenese žádnou odpovědnost za neprovedení nebo neúplné provedení programu v důsledku okolností, které společnost BALLFREUNDE nemůže ovlivnit. 

 1. Odpovědnost, vyloučení nároků a promlčení žalob

10.1 Smluvní odpovědnost za jiné škody než škody na zdraví je omezena na trojnásobek ceny účastníka (na osobu), pokud škoda účastníkovi nebyla způsobena úmyslně ani z hrubé nedbalosti nebo pokud odpovídáme za škodu, která účastníkovi vznikla výhradně zaviněním poskytovatele služeb. V náš prospěch platí také právní předpisy omezující nebo vylučující odpovědnost, které vycházejí z mezinárodních úmluv a kterých se může dovolávat námi využívaný poskytovatel služeb. U všech nároků na náhradu škody z deliktního jednání vůči společnosti BALLFREUNDE, které nejsou založeny na úmyslu nebo hrubé nedbalosti, je odpovědnost za škodu na majetku omezena na trojnásobek ceny účastníka (na osobu a událost). 

10.2 Společnost BALLFREUNDE neodpovídá za narušení služeb, zranění osob a škody na majetku v souvislosti se službami třetích stran, které jsou pouze sjednány a výslovně jako takové označeny v reklamě (např. výlety, prohlídky, návštěvy parků a jiných zařízení pro volný čas). 

10.3 Společnost BALLFREUNDE obecně nenese odpovědnost v případě vyšší moci. 

10.4 Za účast na sportovních a jiných rekreačních aktivitách odpovídají účastníci a spolucestující. Před použitím sportovních zařízení, vybavení a vozidel byste je měli zkontrolovat. Společnost BALLFREUNDE nese odpovědnost za nehody, ke kterým dojde během sportovních akcí a jiných volnočasových aktivit, pouze v případě, že je zaviněna. Společnost BALLFREUNDE doporučuje uzavřít havarijní pojištění. 

10.5 Každý účastník/spolucestující je povinen spolupracovat v rámci zákonných ustanovení, aby v případě přerušení plnění zabránil případným škodám nebo je minimalizoval. Závady a poruchy je třeba neprodleně hlásit pracovníkům BALLFREUNDE na místě, BALLFREUNDE doporučuje písemnou formu. Pokud účastník/spolucestující tuto povinnost nesplní z vlastního zavinění, nemá v této souvislosti nárok na žádné nároky.

10.6 Pracovníci společnosti BALLFREUNDE na místě nejsou oprávněni přijímat reklamace jakéhokoli druhu. Reklamace jakéhokoli druhu se podávají příslušnému pověřenému zástupci vedení společnosti BALLFREUNDE na místě. BALLFREUNDE doporučuje písemnou formu. 

10.7 Nároky na nesmluvní zajištění rezervované akce je třeba uplatnit u společnosti BALLFREUNDE do jednoho měsíce po smluvně předpokládaném ukončení akce. Doporučujeme písemnou formu. Po uplynutí lhůty můžete uplatnit nároky pouze v případě, že jste lhůtu nemohli dodržet bez vlastního zavinění. Vaše nároky vyplývající z této smlouvy se promlčují v jednoroční promlčecí lhůtě, která se výslovně odchyluje od zákonné úpravy. Promlčecí lhůta začíná běžet dnem, kdy měla událost podle smlouvy skončit.

 1. Vyloučení z účasti

Pokud je zřejmé, že se účastník chová tak obtěžujícím způsobem, že je tím vážně ohrožen vztah mezi BALLFREUNDE a poskytovatelem služeb (např. doprava, ubytování, organizátor), může být dotyčný účastník vyloučen. Pokud je vyloučeným účastníkem nezletilá osoba, musí smluvní partner zajistit, aby vyloučený účastník v doprovodu dospělé osoby oprávněné vykonávat dohled nad ním neprodleně opustil místo konání akce a na vlastní náklady se vrátil do výchozího místa zájezdu.

 

Společnost BALLFREUNDE poskytne pomoc, ale další náklady nese ve všech případech smluvní partner. Toto nařízení se vztahuje i na týmy a kluby. Pokud nejsou pro zbývající skupinu k dispozici tři dospělí dozorci pro další dohled, musí skupina jako celek opustit akci na vlastní náklady. 

 1. Obecné 

Při přihlašování na zájezd se předpokládá, že představenstvo zúčastněného klubu a vedoucí zájezdu souhlasí s obecnými podmínkami zájezdu a že veškeré závazky vůči BALLFREUNDE plní osoba k tomu oprávněná. Doporučujeme uzavřít příslušné pojištění. 

 1. Závěrečné ustanovení 

Tyto podmínky se vztahují na všechny smlouvy mezi společností BALLFREUNDE a smluvním partnerem, bez ohledu na bydliště všech zúčastněných stran a místo, kde smlouva vznikla, jakož i místo, kde má být služba poskytnuta. Všechny skupiny, které využívají služeb BALLFREUNDE, jsou postaveny na roveň sportovním klubům.

Otevřený chat
Potřebujete pomoc?
Dobrý den, fanoušku házené,
Máte zájem o naše turnaje v plážové házené, nebo máte jen krátký dotaz? Jsme vám k dispozici přímo na WhatsApp.