Ochrona danych

1. organ odpowiedzialny

Ball Friends Ltd.
Dyrektor zarządzający: Fabian Ziethmann

Leśna ścieżka 13
21465 Wentorf

Tel.: +49 (0) 40 55895037
E-mail: info@ballfreunde.com

 

2. gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

2.1 Dane osobowe

Dane osobowe to informacje o okolicznościach faktycznych lub osobistych konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres i wszystkie dane, które użytkownik przekazuje nam w kontekście uczestnictwa w naszych wydarzeniach.

Zagregowane dane, które gromadzimy, na przykład podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub w formie zliczeń podczas wydarzeń na miejscu, i których nie można bezpośrednio powiązać z użytkownikiem, nie są objęte niniejszymi warunkami.

 

2.2 Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy dane użytkownika w celu zapewnienia mu wsparcia w okresie poprzedzającym udział w naszych wydarzeniach oraz w trakcie ich trwania, w tym w związku z wszelkimi późniejszymi gwarancjami, na potrzeby naszych usług, administracji technicznej i naszych własnych celów marketingowych. Dane osobowe użytkownika będą przekazywane lub w inny sposób przekazywane stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do celów przetwarzania umowy lub rozliczeń, lub gdy użytkownik wyraził na to uprzednią zgodę (na przykład, musimy przekazać imię i nazwisko użytkownika hotelowi lub linii lotniczej, jeśli użytkownik zarezerwował zakwaterowanie lub usługę transportową za naszym pośrednictwem, ale firma trzecia świadczy odpowiednią usługę). Na przykład w kontekście organizowanych przez nas wydarzeń usługodawcy, z których usług korzystamy, otrzymują dane niezbędne do przetwarzania zamówień. Przekazane w ten sposób dane mogą być wykorzystywane wyłącznie przez naszych usługodawców w celu realizacji ich zadań. Jakiekolwiek inne wykorzystanie informacji jest niedozwolone i nie ma miejsca u żadnego z powierzonych przez nas usługodawców. Dane osobowe użytkownika zostaną usunięte, jeśli nie stoi to w sprzeczności z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych i jeśli użytkownik zgłosił roszczenie o usunięcie danych, jeśli dane nie są już potrzebne do realizacji celu, dla którego były przechowywane lub jeśli ich przechowywanie jest niedopuszczalne z innych przyczyn prawnych.

 

2.3 Reklama za pośrednictwem poczty elektronicznej

Uczestnicy naszych wydarzeń będą otrzymywać rekomendacje i informacje o przyszłych wydarzeniach po zakończeniu udziału. Otrzymasz od nas te rekomendacje automatycznie. W ten sposób chcemy przesyłać informacje o naszej ofercie, które mogą zainteresować użytkownika na podstawie jego udziału w poprzednich wydarzeniach. W ten sposób ściśle przestrzegamy wymogów prawnych. Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać od nas rekomendacji lub wiadomości promocyjnych, może w każdej chwili wyrazić sprzeciw. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość tekstową na dane kontaktowe wymienione w punkcie 1 (np. e-mail, faks, list). Oczywiście link do rezygnacji z subskrypcji znajduje się również w każdej wiadomości e-mail.

 

3. pliki dziennika

Za każdym razem, gdy nasze strony internetowe są dostępne, dane dotyczące użytkowania są przesyłane przez odpowiednią przeglądarkę internetową i przechowywane w plikach dziennika, tak zwanych plikach dziennika serwera. Przechowywane rekordy danych zawierają następujące dane: Data i godzina dostępu, nazwa strony, do której uzyskano dostęp, adres IP, adres URL odsyłacza (adres URL pochodzenia, z którego użytkownik wszedł na strony internetowe), ilość przesłanych danych, a także numer produktu i wersji używanej przeglądarki. Adresy IP użytkowników są usuwane lub anonimizowane po 30 dniach. W przypadku anonimizacji adresy IP są zmieniane w taki sposób, że poszczególne szczegóły dotyczące okoliczności osobistych lub faktycznych nie mogą być już przypisane do konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej lub mogą być przypisane do takiej osoby tylko przy nieproporcjonalnie dużym nakładzie czasu, kosztów i pracy. Oceniamy te rekordy danych pliku dziennika w formie zanonimizowanej w celu dalszego ulepszania naszej obecności w Internecie i szybszego znajdowania błędów technicznych.

 

4) Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki "cookie", które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP użytkownika zostanie jednak wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny może nie być możliwe.

Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Korzystając z witryny mannschaftsausfahrt.de, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Jeśli użytkownik nie chce, aby informacje o jego wizycie na stronie internetowej były przekazywane do Google Analytics, może zainstalować "dodatek dezaktywujący" dla swojej przeglądarki. Dodatek ten można pobrać ze strony http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Należy jednak pamiętać, że jest on obecnie dostępny tylko dla przeglądarek Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Opera.

Bez wyraźnej zgody użytkownika nie będziemy wykorzystywać narzędzi śledzących do gromadzenia niezauważonych danych osobowych użytkownika, przekazywania takich danych zewnętrznym dostawcom i platformom marketingowym ani łączenia tych danych z danymi osobowymi użytkownika (imię i nazwisko, adres itp.).

 

5. prawa do informacji przysługujące osobie, której dane dotyczą

Zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych użytkownik ma prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych oraz, w stosownych przypadkach, prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania danych. Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych użytkowników. Aby upewnić się, że dane osobowe nie zostaną ujawnione osobom trzecim, prosimy o przesłanie wniosku pocztą elektroniczną lub listownie na adres podany w punkcie 1.

Otwarty czat
Potrzebujesz pomocy?
Witaj fanie piłki ręcznej,
Jesteś zainteresowany naszymi turniejami piłki ręcznej plażowej lub po prostu masz szybkie pytanie? Jesteśmy do Państwa dyspozycji bezpośrednio na WhatsApp.